Deklaracja zgodności

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do analizy statystycznej ruchu oraz do dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie.

Strona główna | Newsletter

Przedszkole Samorządowe nr10

im. Jana Pawła II

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Samorządowego
Przedszkola Nr 10 im.Jana Pawła II w Krakowie


Wstęp deklaracji


Samorządowe Przedszkole Nr 10 im. Jana Pawła II w Krakowie zobowiązuje się
zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
https://przedszkole10.krakow.pl


Data publikacji strony internetowej: 2008-10-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-05-12

Status pod wzgledem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostepności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych. Niezgodności lub wyłączenia wymieniono ponizej:

 • nie wszystkie zdjęcia dodane do treści posiadają tekst alternatywny
  pozwalający zapoznac się z treścią obrazu, mają one charakter
  promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne
  w formacie pdf lub dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter
  informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu
  na swój format wymagają zewnętrznych narzędzi ułatwiających ich dostępność
 • pliki muzyczne nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

Powody wyłączenia:

 • część treści zamieszczonej na stronie zastała zaprojektowana przed wejściem
  w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • strona internetowa jest przestarzala technologicznie dlatego też dostosowanie
  do pełnej dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia
  dla podmiotu publicznego
 • administratorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone
  na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami
  dostępności
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • wersja tekstowa strony, bez grafiki
 • podwyższony kontrast
Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22

Aktualizację deklaracji sporządzono dnia 2024-02-29

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot publiczny


Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa - Beata Tokarz
adres e-mail - dyrektor.p10@przedszkole10.krakow.pl
numer telefonu - 12 269 31 43

Tą samą drogą można skłdał wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.


Procedura wnioskowo-skargowa


Uprzejmie informujemy, że zgodnie w ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego
wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie
zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę
z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw
Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

 • Do budynku przedszkola od ulicy prowadzi szeroki chodnik oraz podjazd
  z łagodnym spadkiem bez stopni do wejścia głównego.
 • Budynek jest jednopoziomowy, parterowy, nie posiada wind, pochylni,
  podjazdów, platform, informacji głosowych. Posiada szeroki korytarz
  ze standardowymi przejściami, z których może korzystać osoba
  niepełnosprawna
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor oraz
  wicedyrektor przedszkola
 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
 • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  na miejsu lub on-line

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych

Dane kontaktowe:


Samorzadowe Przedszkole nr 10
im. Jana Pawa II
ul. Strąkowa 7
30-410 Kraków
tel. 12 269 31 43
e-mail: sekretariat@przedszkole10.krakow.pl


 
Strona g³ówna Strona g³ówna